1-Metyl-2-pyrrolidinon

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1-Metyl-2-pyrrolidinon

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Skadlig (GHS07)