Förnimbarhetsgränsen är låg: 0,0005 - 0,15 ppm. Luktsinnet avtrubbas dock snabbt! I Japan och USA har svavelväte använts vid självmord. Se fliken Ämnesdok.

Märkning & ID

Anmärkning: Förnimbarhetsgränsen är låg: 0,0005 - 0,15 ppm. Luktsinnet avtrubbas dock snabbt! I Japan och USA har svavelväte använts vid självmord. Se fliken Ämnesdok.

Översikt

Ämne:

Svavelväte

Ämnes­beskrivning:

Giftig och brandfarlig gas (tryckkondenserad).

Skylt enligt ADR:

263
1053

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Giftiga gaser Brandfarliga gaser Växlas försiktigt

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)