Kvävedioxid (Dikvävetetroxid)
Jämvikt råder mellan kvävedioxid (CAS 10102-44-0) och dikvävetetroxid (CAS 10544-72-6), men vid normala omgivningsförhållanden är det NO2 som dominerar. Övergångsbestämmelser finns för gränsvärdena NGV och KGV; gränsvärdena gäller fullt ut från 21 augusti 2023 (se AFS 2018:1 för detaljer).

Märkning & ID

Anmärkning: Jämvikt råder mellan kvävedioxid (CAS 10102-44-0) och dikvävetetroxid (CAS 10544-72-6), men vid normala omgivningsförhållanden är det NO2 som dominerar. Övergångsbestämmelser finns för gränsvärdena NGV och KGV; gränsvärdena gäller fullt ut från 21 augusti 2023 (se AFS 2018:1 för detaljer).

Översikt

Ämne:

Kvävedioxid (Dikvävetetroxid)

Ämnes­beskrivning:

Giftig, oxiderande och frätande gas (tryckkondenserad).

Skylt enligt ADR:

265
1067

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Giftiga gaser Oxiderande ämnen Frätande ämnen Växlas försiktigt

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Oxiderande (GHS03)