Bensylbutylftalat

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Bensylbutylftalat

Ämnes­beskrivning:

Miljöfarlig (vattenförorenande) vätska.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Hälsofarlig (GHS08)