Disvaveldiklorid

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Disvaveldiklorid

Ämnes­beskrivning:

Starkt frätande sur vätska (oorganisk) som reagerar farligt med vatten.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)