Kromsvavelsyra
Blandning av svavelsyra och en kromförening (t.ex. natriumdikromat) och ibland även vatten.

Märkning & ID

Anmärkning: Blandning av svavelsyra och en kromförening (t.ex. natriumdikromat) och ibland även vatten.

Översikt

Ämne:

Kromsvavelsyra

Ämnes­beskrivning:

Starkt frätande sur vätska (oorganisk).

Skylt enligt ADR:

88
2240

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Frätande ämnen

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Skadlig (GHS07)