Salpetersyra
I Sverige säljs salpetersyra i koncentrationerna 53 % och 62 % (= inte denna ämnespost).

Märkning & ID

Anmärkning: I Sverige säljs salpetersyra i koncentrationerna 53 % och 62 % (= inte denna ämnespost).

Översikt

Ämne:

Salpetersyra
annan än röd rykande, med mer än 70 % ren syra

Ämnes­beskrivning:

Starkt frätande vätska som dessutom är oxiderande.

Skylt enligt ADR:

885
2031

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Frätande ämnen Oxiderande ämnen

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Oxiderande (GHS03)