Trinitrofenylmetylnitramin (Tetryl)

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Trinitrofenylmetylnitramin (Tetryl)

Ämnes­beskrivning:

Explosivt ämne eller föremål med risk för massexplosion. Saknar tändsystem och drivladdning, eller innehåller tändämne men har minst två effektiva säkringsanordningar.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Explosiva ämnen och föremål (Riskgrupp 1.1 Samhanteringsgrupp D) Förbud mot skjutsning och släppning från vall. Skall framföras av tillkopplat lok. Får inte utsättas för stöt och skall skyddas mot stötar från andra vagnar

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Explosiv (GHS01)