Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Blypigment

Ämnes­beskrivning:

Låggradigt giftigt fast ämne (oorganiskt).

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Skadlig (GHS07)