Hydrokinon, fast
ÄMNET ÄR INTE LÄNGRE KLASSAT SOM FARLIGT GODS. UN-numret har därför utgått. Ämnet var tidigare klassificerat som "Låggradigt giftigt fast ämne (organiskt).".

Märkning & ID

Anmärkning: ÄMNET ÄR INTE LÄNGRE KLASSAT SOM FARLIGT GODS. UN-numret har därför utgått. Ämnet var tidigare klassificerat som "Låggradigt giftigt fast ämne (organiskt).".

Översikt

Ämne:

Hydrokinon, fast

Ämnes­beskrivning:

Skylt enligt ADR:

-

Märkning och faroangivelser

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)