1,5-Naftalendiisocyanatlösning

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1,5-Naftalendiisocyanatlösning

Ämnes­beskrivning:

Giftigt ämne.

Lösning:

Detta ämne är en lösning. En separat ämnespost finns för det rena ämnet.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Skadlig (GHS07)