1-Amino-2-nitrobensen

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1-Amino-2-nitrobensen

Ämnes­beskrivning:

Giftigt fast ämne (organiskt).

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)