Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad
med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material

Ämnes­beskrivning:

Mycket giftig vätska som dessutom är brandfarlig.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Giftiga ämnen Brandfarliga vätskor

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)