Peroxiättiksyra, typ F

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Peroxiättiksyra, typ F
stabiliserad

Ämnes­beskrivning:

Brandfarlig organisk peroxid. Om ämnets UN-nummer anges, sök på det.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)