tert-Butylkumylperoxid

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

tert-Butylkumylperoxid

Ämnes­beskrivning:

Brandfarlig organisk peroxid, vars temperatur inte behöver kontrolleras under transport.

Skylt enligt ADR:

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Brandfarlig (GHS02)