Dibenzoylperoxid

Märkning & ID

Anmärkning: Exploderar vid kokpunkten.

Översikt

Ämne:

Dibenzoylperoxid

Ämnes­beskrivning:

Brandfarlig organisk peroxid, vars temperatur inte behöver kontrolleras under transport.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Explosiv (GHS01)