Väteperoxid, stabiliserad eller Väteperoxid, vattenlösning, stabiliserad

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Väteperoxid, stabiliserad eller Väteperoxid, vattenlösning, stabiliserad
med över 70 % väteperoxid

Ämnes­beskrivning:

Starkt oxiderande vätska som dessutom är frätande, och som spontant kan leda till en häftig reaktion.

Skylt enligt ADR:

559
2015

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Oxiderande ämnen Frätande ämnen

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Oxiderande (GHS03)