Alkalimetallamalgam, flytande

Märkning & ID

Anmärkning: Metall legerad med kvicksilver.

Översikt

Ämne:

Alkalimetallamalgam, flytande

Ämnes­beskrivning:

Vätska som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga gaser bildas. Risk finns att de bildade gaserna självantänder.

Skylt enligt ADR:

X323
1389

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)