Användning av maneb är förbjuden inom EU sedan 2009.

Märkning & ID

Anmärkning: Användning av maneb är förbjuden inom EU sedan 2009.

Översikt

Ämne:

Maneb

Ämnes­beskrivning:

Självupphettande fast ämne, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas. Kan i kontakt med luft hettas upp och så småningom självantända.

Skylt enligt ADR:

40
2210

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Självantändande ämnen Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Skadlig (GHS07)