Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Dimetylzink

Ämnes­beskrivning:

Självantändande vätska som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga gaser bildas. Antänds inom några minuter vid kontakt med luft.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)