n-Butylakrylat

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

n-Butylakrylat

Ämnes­beskrivning:

Brandfarlig vätska som spontant kan leda till en häftig reaktion.

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

VARNING Brandfarlig (GHS02)