Kaliumcyanid, fast
Ångtryck 0,18 kPa gäller vid temperatur 635°C.

Märkning & ID

Anmärkning: Ångtryck 0,18 kPa gäller vid temperatur 635°C.

Översikt

Ämne:

Kaliumcyanid, fast

Ämnes­beskrivning:

Mycket giftigt fast ämne (oorganiskt).

Skylt enligt ADR:

66
1680

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Giftiga ämnen

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Giftig (GHS06)