Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samordnad sjöinformation
Författare
Lindström Åke, Wirén Tommy, Arvidsson Ulf
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1998
Sammanfattning Räddningsverket gavs i regleringsbrevet för år 1997 av regeringen i uppdrag att se över informationssystem för att tillgodose den civila havsövervakningens behov av underrättelser om sjöläget. Denna rapport utgör slutredovisning av uppdraget. Utredningsuppdraget har utförts i nära samverkan med berörda maritima myndigheter och organisationer. Myndigheternas uppgifter och verksamheternas befintliga system för inhämtning, bearbetning och delgivning av sjöinformation har inledningsvis kartlagts och beskrivits, liksom pågående arbeten inom området (kapitel 2). Utifrån en övergripande analys av sjöverksamheterna, deras inbördes beroenden och behov av information, har ett antal delfrågor ställts som sedan legat till grund för det fortsatta utredningsarbetet (kapitel 3). Varje myndighet och organisation som deltagit i arbetet har givits tillfälle att presentera sin syn på utvecklings- och samordningsbehoven. Dessa beskrivningar är redovisade i kapitel 4, och delavsnitten i detta kapitel bör således betraktas som myndigheternas respektive organisationernas egna bedömningar och förslag. Ett särskilt kapitel har avdelats för att översiktligt beskriva den snabba utvecklingen inom IT-området av betydelse för sjöövervakning och sjöinformation (kapitel 5). I detta kapitel ges också referenser till tidigare studier ("Baltic Watch") samt beskrivs principer och metoder för analys av verksamheter och system i informationssammanhang. I en samlad analys- och förslagsdel (kapitel 6) behandlas områdesvis: system för övervakning av sjöläget informationsbaser och informationsutbyte kommunikationssystem uppgifts- och ansvarsfördelning inom området sjöinformation. Ett stort antal möjliga tekniska och organisatoriska lösningar, för att förbättra och effektivisera sjöövervakningen och informationsutbytet, presenteras. Vissa av dessa kan genomföras i närtid till inga eller begränsade kostnader. Andra kräver ytterligare utvecklingsinsatser eller särskilda tillskott av resurser. Vissa förutsätter också politiska initiativ och mellanstatligt samarbete för att kunna genomföras. Den allmänna slutsatsen är att det finns både behov och möjligheter inom området som motiverar en utökad samverkan och samordning mellan berörda myndigheter. En samordning inom området sjöövervakning och sjöinformation måste ses som en process, där införandet av bland annat ny teknik bör ske stegvis med hänsyn till nytta och kostnad. I syfte att främja en sådan samordningsprocess föreslås därför dels vissa förtydliganden i myndigheternas uppgifter och ansvar, dels också ett gemensamt råd för sjöövervakning. Dessa förslag medför i sin tur förslag om tillägg i förordningarna med instruktion för Försvarsmakten respektive Kustbevakningen. Utredningens slutsatser har sammanfattats i kapitel 7.