Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Psykologiska problemställningar kopplade till användandet av andningsskydd
Författare
Mauritzson-Sandberg Eva, Sandberg Lennart
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1985
Sammanfattning En litteraturgranskning med huvudsyfte att referera dokumenterade psykologiska reaktioner, diskussioner och probleminventering kring användandet av andningsskydd har gjorts. Källmaterialet har utgjorts av i huvudsak internationella forskningsrapporter och artiklar. Psykologiska reaktioner i form av försämrad komfort har kunnat kopplas samman med a) begränsningar i talöverföringen, b) begränsningar av synfält och c) ökat in- respektive utandningsmotstånd. Vidare har visats en relativ snabb anpassning och tillvänjning till andningsskydden. Litteraturgenomgången avslutas med en diskussion kring begreppen "sensorisk deprivation" och "motivation" samt andra relevanta aspekter kopplade till användandet av andningsskydd.