Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Toxiciteten hos isoamylacetat vid kontroll av skyddsmasker
Författare
Koch Bo
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1986-06
Huvudinnehåll Toxiciteten hos isoamylacetat i samband med täthetskontroll av skyddsmasker har utretts. Den akuta dermala och orala toxiciteten befanns vara obefintlig. För risker i samband med inhalation av ämnet framkom att vid utprovning av skyddsmasker kan halten i luft maximalt stiga till 9 ppm/utprovare under en tvåtimmars period. I dessa sammanhang är det riskfritt att använda isoamylacetat. Vid längre tids arbete (8 timmar) däremot, kan luftkoncentrationen stiga till 36 ppm/utprovare. Om det under dessa förhållanden sker många utprovningar samtidigt, kan situationer uppstå då det aktuella gränsvärdet (100 ppm) överskrids. Sker detta bör personalen antingen bära skyddsmask eller då och då vädra lokalen.