Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Metoder att fastställa behovet av alternativa andningsskydd för civilbefolkningen
Författare
Santesson J, Persson S-Å, Jönsson P-G, Karlsson M, Sundqvist R
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1985-12-09
FOA 4 har utfört utredning beträffande metoder att bestämma behovet av alternativa andningsskydd för civilbefolkningen. Uppdraget formulerades sålunda: "Nuvarande andningsskydd för allmänheten kan inte utnyttjas av alla. Det är ovisst vilka grupper av befolkninen som erfordrar alternativa andningsskydd, hur stora dessa grupper är och vilka speciella krav som måste ställas på alternativa andningsskydd för resp grupper. Uppdraget omfattar att föreslå metoder för att undersöka: - vilka grupper som erfordrar alternativa andningsskydd, - anledningen till att alternativt andningsskydd erfordras för resp grupp, - storlek av resp grupp, - hur speciella krav på alternativa andningsskydd för resp grupp definieras kvalitativt och om möjligt kvantitativt."