Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kärnbränslecykelns slutsteg : Förglasat avfall från upparbetning : V Utländsk verksamhet
Utgivare
Kärnbränslesäkerhet (KBS)
Utgivningsår
1977
Del 5 Utländsk verksamhet Flera länder har stora program för behandling och förvaring av det radioaktiva avfallet från kärnindustrin. Vetenskapliga utredningar pågår och anläggningar planeras. Den framtida policyn läggs fast och det internationella samarbetet i avfallsfrågor byggs upp. I denna sammanställning behandlas utländsk verksamhet. Det innefattar ett antal länders policys angående handhavande av utbränt kärnbränsle. Länder som behandlas i sammanställningen: USA, Storbritanien, Västtyskland, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Sovjetunionen, Östtyskland, Polen, Kanada, Japan.