Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Optimala transportsätt och transportstrukturer vid transport av gasol
Författare
Saltvedt O
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH)
Utgivningsår
1991-11
Studien undersöker olika sätt att årligen transportera 20 kton gasol mellan Sundsvall och Sandviken, samt 8.5 kton gasol mellan Sundsvall och Hofors. I studien jämförs transport på väg och järnväg. Genom att kombinera kommersiella distributionskostnader med fiktiva riskkostnader kan man för varje väg- resp. j-vägsalternativ beräkna en totalkostnad. Man kan även med enbart riskkostnaderna studera vilka transportmöjligheter som är optimala ur säkerhetssynpunkt. Studien beskriver transport av gasol men modellen i sig är generell och kan med andra ingångsparametrar studera andra farligt gods transporter än gasol. Vid av beräkning av risken har sannolikheten för olycka, olycka-läckage, olycka-läckage-antändning skattats. Som brandavstånd har valts 200, 400 och 600 m. Längs vägsträckningen har man sedan mha ARC/INFO och fastighetsregistret beräknat antal skyddsobjekt samt avstånd mellan skyddsobjekt och transportväg, dvs om man kommer inom det ansatta brandavståndet. Hänsyn har även tagits till fluktuationer i hur många personer som vistas i fastigheterna dag/natt samt till typ av väg. Studien visar att dagtransporter är säkrare än natt-transporter. Järnvägstransporter är fördelaktigare ur säkerhetssynpunkt vid transport under dagtid. Vägtransporter är dock fördelaktigare ur totalkostnads- synpunkt vilket visar att de fiktiva riskkostnaderna inte uppväger skillnaden i kommersiella kostnader. 26 litteraturreferenser