Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Nationella bilden över Sevesolagen 2023 : Sammanställning och bedömningar av Sevesolagstiftningens tillämpning - utvärdering
Författare
Bonde Carl
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är enligt 13–14 §§ Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor central tillsynsmyndighet enligt Sevesolagen. Det innebär att MSB har ett samordnande, uppföljande och utvärderande uppdrag för lagstiftningsområdet. Som en del i detta uppdrag upprättar MSB varje år en sammanställning med bedömningar över hur lagefterlevnaden av Sevesolagstiftningens tillämpningsområde har varit föregående år. Den årliga rapporten har getts ut sedan 2016 och benämns Nationella bilden över Sevesolagen.