Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Budgetunderlag 2025–2027 : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
MSB:s budgetunderlag för kommande år präglas av det allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläget och de avgörande satsningar som måste göras inom totalförsvaret för att stärka Sveriges förmåga att vara motståndskraftigt mot ett väpnat angrepp. Två år har gått sedan Ryssland inledde sitt storskaliga anfallskrig mot Ukraina och förutsättningarna för svensk säkerhetspolitik har i grunden förändrats och genomgår nu den största förändringen i modern tid. Det allvarliga säkerhetspolitiska läget innebär att tempot i arbetet med att bygga upp ett modernt civilt försvar fortsatt måste öka. Vi har kommit en bit på väg, men mycket återstår att göra. Förberedelserna pågår inför den totalförsvarsproposition som regeringen väntas lämna till riksdagen under året vilket kommer att sätta ramarna för en stor del av MSB:s verksamhet framöver. För kommande år inväntar MSB beslut och inriktning från regeringen inom flera områden. I september 2024 ska en särskild utredare lämna förslag avseende överväganden om kommuners och regioners grundläggande ansvar och huvudsakliga uppgifter inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. MSB vill i budgetunderlag 2025–2027 lyfta vikten av att det arbete som kommuner och regioner bedriver behöver stärkas väsentligt för att säkerställa en långsiktig förmågeutveckling.