Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hur påverkar ett Natomedlemskap civilt försvar? : Perspektiv från Norge och Danmark
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
I ett av MSB finansierat forskningsprojekt undersökte FOI hur ett svenskt och finskt medlemskap i Nato kan komma att påverka utformningen av Sveriges civila försvar i framtiden. Studiernas resultat visar att Natomedlemskapet tycks ha haft liten påverkan på utformningen av det civila försvaret i de nordiska länderna, och att Natos begrepp civil preparedness inte enkelt kan översättas till nordiska förhållanden. Däremot kommer ett svenskt och finskt Natomedlemskap antagligen förändra den nordiska kontexten ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Nya möjligheter till fördjupade samarbeten öppnas upp, men för att dessa möjligheter ska kunna tas tillvara fullt ut behöver såväl likheter som skillnader i de nordiska ländernas beredskapsmodeller, historia och geografi belysas genom fortsatt forskning och kunskapsuppbyggnad.