Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Årsredovisning 2023
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Under 2023 fortsatte det säkerhetspolitiska läget i världen att försämras, vilket har påverkat MSB:s verksamhet i alla delar. MSB driver och stödjer arbetet med att utveckla Sveriges civila försvar och krisberedskap. I det arbetet är det väpnade angreppet dimensionerande, samtidigt är det tydligt att civilt försvar och krisberedskap är ömsesidigt förstärkande. Myndighetsstrukturen för civilt försvar och krisberedskap har fortsatt att implementeras och utvecklas under året, bland annat genom ett civilt beredskapsråd. Arbetet sker tillsammans med de sektorsansvariga myndigheterna, de civilområdesansvariga länsstyrelserna och Försvarsmakten. MSB driver också på arbetet i rollen som sektorsansvarig för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen inom hela hotskalan. Förberedelserna inför civilplikt inom räddningstjänst har slutförts.