Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samhällsviktig verksamhet - Klimatanpassning och risk i framtidsperspektiv
Författare
Linnell Mikael
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Det övergripande syftet med denna studie är att komplettera och fördjupa befintlig forskning om skärningspunkten mellan klimatförändringens påverkan på samhällsviktig verksamhet och potentiella framtida risker med klimatanpassning. Mer precist syftar studien till att utforska framtida risker med klimatanpassning av samhällsviktig verksamhet. Detta görs genom en analys av kommuners, länsstyrelsers, och myndigheters beskrivningar av samhällsviktig verksamhet och risk i nämnda aktörers planer för klimatanpassning. Vidare syftar studien till att identifiera behov av forskning inom områden relaterade till samhällssäkerhet och beredskap i ett förändrat klimat.