Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Stöd för agerande i rollen räddningsledningschef
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Stöd för agerande i rollen räddningsledningschef ska vara ett stöd att i en given situation kunna orientera sig kring räddningsledningssystemets hantering av pågående händelser och skeenden. En förutsättning för att räddningsledningschefen ska kunna orientera sig på ett tillfredställande sätt är att samtidigt iaktta såväl situationens krav som det egna räddningsledningssystemets agerande i termer av arbetssätt, organisering och liknande. Texten i detta dokument bygger på innehållet i räddningsledningschefens besluts domän (systemledning) och ELS-handbokens beskrivning av rollen räddningsledningschef.