Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Påverkas föreställningar och normer vid lärandesituationer när utbildningsgrupper är numerärt jämställda? : pilotstudie
Författare
Jacobsson Ann, Egan Sjölander Annika
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Denna forskningsrapport bygger på datainsamlingar från en jämställdhetsintervention som genomförts vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sandö under perioden 2019-2020. Intervention betyder ingripa och är här vårt sätt att begreppsliggöra den förändring som gjordes i och med att myndigheten MSB, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, bestämde sig för att förändra tidigare invanda arbetssätt vad gäller klassinledningar inom utbildningen, alltså baserat på kön där kvinnliga sökanden sprids ut jämt i alla klasser.