Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kommunal räddningstjänst inom området psykisk ohälsa och suicidprevention - en behovsanalys : studie
Författare
Hanley David, Åberg Pernilla
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter, medverka i arbetet med framtagandet av en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Som en del i detta arbete har MSB valt att genomföra en målgruppsanalys av den primära målgruppens (kommunal räddningstjänst) behov, önskemål och drivkrafter inom området. För målgruppsanalysen har Attityd i Karlstad AB anlitats.Syftet med målgruppsanalysen är delvis att kartlägga nuläget hos Räddningstjänsten inom området för psykisk ohälsa och suicidprevention, men främst att utreda vilka behov som ses på längre sikt avseende de olika styrmedel som MSB kan använda sig av; det vill säga: kunskapsstyrning, ekonomisk styrning och regelstyrning. Tio kommunala räddningstjänstorganisationer som valts av MSB utgör urvalet för undersökningen. Urvalet är strategiskt gjort bland annat utifrån en bedömning av hur räddningstjänsterna arbetar inom suicidområdet, men även utifrån geografisk placering, storstad-glesbygd, eget kommun-förbund och varierande organisationsstorlek. Intervjuerna genomfördes mellan den 3 maj och den 9 juni 2022. Analysen visar att arbetet med psykisk ohälsa och suicidprevention kan delas in i tre faser: förebyggande och främjande arbete, akut operativt arbete samt efterföljande arbete. Överlag varierar det mycket i landet över hur räddningstjänsten organiserar arbetet med psykisk ohälsa och suicid. En anledning till att insatser och prioriteringar ser olika ut kan bero på LSO (Lag om skydd mot olyckor) och annan relevant lagstiftning. Intervjuerna visar på att det finns olika prioritering och resurssättning vid de tre faserna, där det gemensamma är ett ansvar för den akuta utryckande verksamheten. Samtliga intervjuade räddningstjänster samverkar, om än i olika omfattning och i olika forum. Former för samverkan drivs dels av de resurser som organisationen har, dels av hur räddningstjänsten är organiserad och vilka befintliga strukturer för samverkan som finns i den lokala kontexten. Fortsatt samordning och samverkan behöver ske på flera nivåer i samhället, på likväl nationell, regional som lokal nivå. Arbetet inom räddningstjänsten kan i flera fall sägas vara i sin linda och de intervjuade räddningstjänsterna är tydliga i vilka behov som föreligger. Det handlar om kunskap, riktlinjer och samordning samt långsiktig resurssättning.