Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats : Nationellt underlag som stöd och fördjupning till arbetet med kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Syftet med denna rapport är att ge stöd, kunskapsunderlag och fördjupning till kommunerna i deras arbete med att identifiera och beskriva vilka risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsats, i arbetet med kommunala handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Flertalet av de olyckor som kan inträffa i en kommun är relativt likartade för landets kommuner. Detta nationella underlag lyfter fram och beskriver de föreskrivna olyckstyper som alla kommuner behöver beakta enligt 8§ MSBFS 2021:1 samt flertalet av de undertyper av olyckor som anges i ”Handbok - Innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor”.