Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bedömningskriterier för hur "rent” är ”rent” i ett hållbart samhälle? Olja- och kemikalieutsläpp : slutrapport för Räddningsverket
Författare
Fejes Jonas, Ekstrand Sam, Liljeberg Marcus, Lindblom Erik, Martinsson Annika, Sanctuary Mark, Svenson Anders
Utgivare
IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL)
Utgivningsår
2007
Räddningsverket har beviljat IVL Svenska Miljöinstitutet AB medel för att genomföra forskningsprojektet Bedömningskriterier för hur ”rent” är ”rent” i ett hållbart samhälle? – Olja- och kemikalieutsläpp. Målsättningen med projektet är att ta fram en nationell värderingsmetodik för hur långt sanering skall drivas för att anpassa insatserna till naturens förutsättningar. Metodiken ska bidra till att nå målet hållbart samhälle inom sektorn ”skydd mot olyckor” med avseende på oljaoch kemikalieutsläpp. Forskningsprojektet är indelat i fyra delprojekt, vilka i sin tur är indelade i ett antal aktiviteter.