Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Verktyg som stöd för verksamhetsansvariga i planeringen inför en extraordinär händelse
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2007
Del 1 Vägledning inför planering för en extraordinär händelse Del 2 Att planera för en pandemi – en vägledning för verksamhetsansvariga (Separat dokument). Samhällets krisberedskap bygger på att alla – myndigheter, kommuner, landsting, företag och organisationer – tar sitt ansvar och arbetar för en god krisberedskap inom sin verksamhet. Inför större kriser finns även ett stort behov av samverkan och samordning för att uppnå en god krisberedskap i samhället. Länsstyrelser och kommuner har ett särskilt geografiskt områdesansvar för att få till stånd denna samverkan och samordning på lokal och regional nivå. Framför allt viktigt är det att de som bedriver samhällsviktig verksamhet vidtar förberedelser så att verksamheten fungerar även vid en extraordinär händelse. I områdesansvaret ingår att identifiera vilka verksamheter som är att betrakta som samhällsviktiga och ge särskilt stöd i arbetet med att säkerställa deras verksamhet.