Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
NCS3 – Industriella informations- och styrsystem i kris och krig : en studie om prioritering och fördelning av resurser
Författare
Eckersand Ulrika, Stenérus Dover Ann-Sofie
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Resurstillgången hos leverantörer och aktörer som är beroende av industriella informations- och styrsystem (ICS) upplevs god vid normalförhållanden och mindre störningar, men planeringen av resurser är inte byggd för allvarliga samhällsstörningar. Målen för denna studie har varit att kartlägga regelverk samt att fånga utmaningar och problem med prioritering och fördelning av ICS-relaterade resurser när det råder brist i kris eller krig. I det tidigare totalförsvaret fanns en företagsplanläggning för att säkerställa god leveranssäkerhet vid kris och krig. Särskilt kris- och krigsviktiga företag (så kallade K-företag) ingick i denna planläggning. Även idag ska näringsidkare delta i totalförsvarsplaneringen så att samhällsviktig verksamhet fungerar i krig. I intervjuer med såväl leverantörer av ICS-relaterade resurser som myndigheter med ansvar för ICS-tung verksamhet lyfts önskemål om vägledningar och riktlinjer för prioritering och fördelning av ICS-resurser som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet i händelse av en samhällsstörning. Det lyfts exempel på prioriteringsmodeller i intervjuerna, bland annat styrel, prioriteringsmodellen för elnätet. Studien utmynnade efter litteraturstudier och intervjuer i några förslag på lösningar av de identifierade utmaningarna. I rapporten föreslås att en nationell eller regional modell för prioritering tas fram. Vidare föreslås att om den motorreparationstjänst som fanns tidigare återinförs bör ICS-resurser ingå som en del av tjänsten.