Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Strategisk utblick 8 : Totalförsvarets tillväxt – utmaningar och möjligheter
Författare
Trané Camilla [red]
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2019
"Totalförsvarets tillväxt - möjligheter och utmaningar" är temat för denna utgåva av Strategisk utblick. Utvecklingen av Sveriges nya totalförsvar är en central uppgift för samhället. Ett nytt totalförsvar är nödvändigt för att förbereda Sverige för olika typer av störningar, konflikter och ytterst krig. Det är förstås det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget som har aktualiserat behovet av en återstart. Även om begreppet totalförsvar ibland för tankarna till det civila försvaret så omfattar totalförsvarets verksamhet också Försvarsmakten. Det militära försvaret ska ytterst försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp. Det civila försvaret ska bland annat värna civilbefolkningen, upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna och stödja Försvarsmakten. Till skillnad från Försvarsmakten består det civila försvaret inte av en enskild myndighet. Istället utgörs det av samma verksamheter som får vårt samhälle att fungera till vardags, exempelvis livsmedels- och energiförsörjning, bank- och betalningssystem, sjukvård, polis samt kommunala verksamheter, inklusive räddningstjänst. Det civila försvaret ska bygga på den fredstida krisberedskapen, men under högsta beredskap utgörs totalförsvaret av den samhällsverksamhet som då behövs. Rapporten pekar även på nödvändigheten för det civila försvaret att hantera olika former av icke-militära angrepp. Ett exempel är påverkansoperationer, som inte behöver vara en del av en öppen väpnad konflikt. Med andra ord kan sådana angrepp äga rum i den så kallade gråzonen, mellan krig och fred. För att kunna skapa ett ändamålsenligt totalförsvar krävs djupa kunskaper i flera olika områden såsom försvars- och säkerhetspolitik, krisberedskap, militär teknik, samhällskritisk infrastruktur, informationssäkerhet och skydd mot farliga ämnen. FOI:s uppgift är att tillhandahålla sådan kunskap. En av FOI:s stora styrkor är att myndigheten har en djup kunskap om och insikt i både den civila och den militära delen av totalförsvaret. Denna förståelse ger en unik möjlighet att bidra till utvecklingen av många olika delar av totalförsvaret. Att identifiera områden av betydelse för totalförsvaret där FOI kan hjälpa till är viktigt för att få till stånd en långsiktig dialog med våra uppdragsgivare om behov och möjligheter till kunskapsuppbyggnad. Det är något som gagnar såväl totalförsvaret som ett tryggt och säkert Sverige. Rapporten har involverat författare från FOI:s samtliga forskningsavdelningar.