Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kunskapsöversikt : hur räddningspersonal kan skyddas på skadeplats, studie
Författare
Stenius Charlotte, Olsén Mari
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Denna studie är en sammanställning av den forskning och utveckling som finns inom området skydd för räddningspersonal vid skadeplats. Ett speciellt fokus ligger på forskning och utveckling inom tre förmågegap som identifierats inom det internationella samarbetet International Forum to Advance First Responder Innovation (IFAFRI). De tre förmågegapen handlar om att på en skadeplats ha förmågan att: 1) i realtid veta vart ”first responders” befinner sig och deras närhet till risker och faror, 2) i realtid detektera, övervaka och analysera aktiva och passiva hot och faror på skadeplatsen samt 3) snabbt identifiera farliga ämnen och föroreningar. Metoden för studien bestod av tre delar: en genomgång av vetenskaplig litteratur, workshops med sakkunniga experter från FOI samt en genomgång av innovationer och produkter som finns på den svenska marknaden.