Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Insatsverksamheten 2016
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
MSB har under 2016 genomfört 173 insatser, varav 126 internationella biståndsinsatser, 4 insatser i ej biståndsland och 43 insatser nationellt. Detta innebär att antalet internationella biståndsinsatser har sjunkit kraftigt (172 insatser 2015) och antalet nationella insatser har sjunkit något (53 insatser 2015). Minskningen av biståndsinsatserna är kopplade till insatserna för att hantera flyktingsituationen under 2015 och början på 2016. En betydande del av personalen som i normalfallet arbetar med de internationella biståndsinsatserna blev omplacerade till att arbeta med projekt kopplat till flyktingsituationen. Förutom att färre projekt direkt kunde startas upp ledde denna omfördelning till att det proaktiva arbetet med att generera nya större insatser nästan helt stannade av. Under våren 2016 kunde dock det proaktiva arbetet åter ske med full kraft och resultatet har synts under senare delen av året då flera mycket stora insatser har initierats. Kostnaderna för MSB:s internationella biståndsverksamhet täcks av extern finansiering i enlighet med MSB:s instruktion. Denna finansiering uppgick under 2016 till 150,5 mnkr, vilket kan jämföras med 211,3 mnkr under 2015.