Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Värmens påverkan på samhället : en kunskapsöversikt för kommuner med faktablad och rekommendationer vid värmebölja
Författare
Mossberg Sonnek Karin, Carlsson-Kanyama Annika, Denward Carl
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
MSB har tagit fram en rapport med faktablad och rekommendationer för kommuner vid värmebölja. Rapporten beskriver vad som kan hända eller har hänt i samhället under värmeböljor och vad man kan göra för att minska de negativa konsekvenserna. I och med klimatförändringarna blir värmeböljor allt vanligare, både i Sverige och globalt. Vi kommer att få uppleva kraftigare och mer långvariga värmeböljor, och de kommer att förekomma oftare än vi är vana vid nu. MSB har därför tagit fram en rapport som fokuserar på vad som kan göras med kort framförhållning (några månader) och vad som kan göras under en värmebölja. Innehållet bygger i huvudsak på vad som rapporterats i tidigare studier kring effekter av värme på samhällsviktiga verksamheter i Sverige. I rapporten redovisas kunskap om värmeböljors effekter på samhällsviktiga sektorer. Den ger förslag på hur kommunen kan sammankalla till samordningsmöten före och under en värmebölja, samt hur de kan analysera konsekvenserna av en värmebölja inom ramen för sitt risk- och sårbarhetsanalysarbete. Rapporten innehåller även ett antal faktablad för olika kommunala verksamheten med tips om möjliga åtgärder. En referensgrupp har varit knuten till projektet som bestod av säkerhetschefer (eller motsvarande) från tre kommuner, en kommunal miljöchef och ansvariga på länsstyrelsen i Stockholms län för dels klimatanpassning och dels risk- och sårbarhetsreducerande arbete.