Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Den genuskodade räddningstjänsten: En studie av jämställdhetens förutsättningar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)
Utgivningsår
2015
Forskningsprojektet Gerd: Den genuskodade räddningstjänsten har mellan 2010 och 2014 undersökt jämställdhetens förutsättningar inom räddningstjänsten. Huvudfrågorna i projektet har gällt arbetsorganisationens betydelse och betydelsen av förställningar om arbetets innehåll och om vem som kan vara brandman. Vi har också undersökt tänkbara konsekvenser av de rådande förhållandena, dels för individer i form av diskriminering, dels för organisationens sätt att arbeta. Projektet har vidare syftat till att identifiera förändringsmöjligheter, samt säkra att resultaten bygger på praktisk erfarenhet och att de fortlöpande kommer verksamheterna till del. Data har samlats in genom enkäter, intervjuer, observationer och interaktivt arbete ute i verksamheterna, där delar av projektgruppen bland annat följt ett par av satsningarna i MSB:s handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald. De sammanfattande resultaten av projektet visar att även om svensk räddningstjänst är en väldigt heterogen organisation som ser olika ut beroende på var i landet man väljer att titta, så finns det inom organisationen som helhet en vilja till förändring för en mer jämställd organisation. Men det finns också många hinder mot en sådan utveckling. Ett sådant hinder är att problemet med ojämställdhet inom räddningstjänsten ofta beskrivs som utanför räddningstjänstens egen kontroll, beroende av yttre faktorer, och i slutändan nästan alltid beroende på kvinnorna som inte söker sig till räddningstjänsten. Frågan om varför man ska jobba med jämställdhet är också ofta oproblematiserad. Andra hinder är avsaknaden av ett maktperspektiv i jämställdhetsarbetet, vilket bland annat bidrar till att kvinnor placeras i en paradoxal position som både problem och lösning och med många förväntningar på sina axlar. Forskningen har bedrivits av en mångvetenskaplig forskargrupp vid Karlstads universitet.