Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer : handbok : mars 2015
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015-03
Denna handbok är avsedd dels för verksamhetsutövare som vill ha en samlad presentationav regelverket och dess tillämpning på bensinstationer, dels för tillstånds- ochtillsynsmyndigheter som ska granska en planerad eller befintlig bensinstation. Grunden för bensinstationshandboken är MSB:s föreskrifter och allmänna råd som är tillämpliga på bensinstationer.