Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vägledning för hantering av reservkraftprocessen
Utgivare
Livsmedelsverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Post- och telestyrelsen
Utgivningsår
2015
Relaterade dokument: Som hjälp för att genomföra reservkraftsprojekt i din organisation finns en verktygslåda med detaljerade underlag. Du hittar alla dokument på sidan om Reservkraft.   Under maj 2012 genomförde Livsmedelsverket, Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket en undersökning i kommunerna kring reservkraft. Enkätsvaren visade att 73% (av 99 kommuner) saknar tillräcklig kunskap för att planera för, upprätthålla och hantera reservkraft under ett driftavbrott i elförsörjningen på ett säkert sätt. Det finns ett stort behov av utbildning inom området reservkraft på kommunal nivå men även hos regionala och centrala myndigheter samt hos privata aktörer. Med utgångspunkt från beskrivningar av behov av reservkraft i Livsmedelsverkets, Elsäkerhetsverkets, Energimyndighetens och Post- och telestyrelsens risk- och sårbarhetsanalyser, tog Livsmedelsverket initiativ till reservkraftprojektet i samverkan med nämnda myndigheter. Ovanstående undersökning gav dessutom ett starkt stöd för att genomföra projektet. Projektet ligger även i linje med det nationella arbete som bedrivs kring strategi och handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet och som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.