Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Osäkerheter i observationer och beräkningar
Författare
Thaning Lennart, Burman Jan, Brännström Niklas, Björnham Oscar, Lindgren Petter, Persson Leif, von Schoenberg Pontus
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2013
FOI har från SSM erhållit ett forskningsuppdrag med syfte att studera osäkerheter i observationer och beräkningar med syftet att bättre kunna beskriva effekten av den kombinerade osäkerheten av alla inparametrar i utdata från ett prognosverktyg. Generellt presenteras resultat från spridningsberäkningar som deterministiska punktskattningar, dvs. svaret från spridningsberäkningen, koncentrationen av farligt ämne, presenteras enbart som ett värde. De spridningsberäkningar som till dags dato utförts vid Totalförsvarets forskningsinstitut utgör inget undantag från detta. Arbetsmetoden utgår förvisso från ett antal olika scenarion ”värsta rimliga utfall”, ”sannolikt utfall” och ”rimligt gynnsamt utfall”, men resultaten har presenterats i en form som liknar exakta svar. Eftersom en spridningsberäkning eftersträvar att simulera de luftflöden som finns i atmosfären och en utsläppt gas eller partikels, i praktiken delvis stokastiska, interaktion med denna är det naturligt att beskriva den beräknade koncentrationen som en slumpvariabel, något som påpekades tidigt i litteraturen (Lewellen and Syke, 1989). Den resulterande koncentrationen är en slumpvariabel och bör därför också beskrivas som en sådan, dvs. koncentrationen bör därför presenteras med ett medelvärde, varians och sannolikhetsfördelning.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOI Rapport