Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Cisterner för brandfarliga vätskor : Handbok till MSB:s föreskrifter 2014:5
Författare
Synnerholm Lars
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Denna handbok omfattar cisterner som är avsedda för brandfarliga vätskor. Den omfattar däremot inte cisterner för brandfarlig vätska avsedda att stå inom vattenskyddsområde (med sekundärt skydd), eller cisterner för eldningsolja, diesel eller spillolja som ska ligga i mark. Sådana cisterner omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter. Handboken omfattar inte heller behållare avsedda för vätskor där trycket ovanför vätskeytan överstiger 0,5 bar (tryckbärande anordningar), eller cisterner för annat innehåll än brandfarliga vätskor. Sådana cisterner omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Avstånd mellan cisterner eller mellan cisterner och byggnader redovisas inte i denna handbok. För sådana uppgifter hänvisar vi till våra föreskrifter SÄIFS 2000:2 med följande webbadress: hanteringsföreskrifter brandfarliga vätskor SÄIFS 2000:2 . En anläggning med en eller flera cisterner som innehåller brandfarliga vätskor är ofta tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Denna handbok omfattar inte detta. För dessa uppgifter hänvisar vi till våra föreskrifter om tillstånd med följande webbadress: tillståndsföreskrifterna MSBFS 2013:3 . Länk till tillståndshandboken