Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Strategier och styrande dokument för klimatanpassning och katastrofriskreducering
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Arbetsgruppens sammanställning av styrande dokument och strategier visar att Sverige har ett relativt väl reglerat arbete med naturolyckor i form av lagstiftningar, instruktioner och regleringsbrev till myndigheter samt en väl fungerande samverkan kring naturolycksarbetet, bland annat genom den nationella plattformen. När det gäller klimatanpassning är bilden delvis en annan med svagare regelstyrning och en svagare nationell samordning. Regeringens fokus och strategi bygger i dagsläget på sektorsansvar och regional samordning via länsstyrelserna. En kontrollstation är aviserad till 2015 men än har innehållet inte konkretiserats i ett uppdrag till Naturvårdsverket. Klimatanpassning och naturolyckor hänger intimt samman och området är i snabb utveckling både nationellt och internationellt. Flera betydande regeringsuppdrag avseende klimatanpassning redovisas under 2012 och vid SMHI pågår uppbyggnad av ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Rapporten är därför till stora delar att beteckna som en ögonblicksbild per januari 2012. Rapporten sammanfattar den inventering som sammanställts av en arbetsgrupp inom ramen för Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor. Innehållet har redovisats vid två nationella konferenser samt föredragits för plattformens styrgrupp.